Vedtekter

(Vedtatt på årsmøtet i Oslo 1.6.91. Siste endring på landsmøtet på Olavsgaard i 2017)

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er «Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende» (LUPE).

Den er dannet av foreldre, pårørende og andre interesserte.

§ 2. Formål

LUPE er en landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon som skal:
a) Arbeide for at utviklingshemmede blir akseptert som likeverdige medmennesker.
b) Arbeide for at utviklingshemmede skal få reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids- og fritidstilbud.
c) Gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, og veiledning til å få disse.
d) Samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard for psykisk utviklingshemmede.
e) Spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår.

§ 3. Medlemskap

a) Alle enkeltpersoner som er enige i organisasjonens formål, kan bli medlemmer.
b) Skoler, institusjoner og andre instanser kan bli støttemedlemmer.
c) Medlemmer og støttemedlemmer plikter å betale den kontingent som landsmøtet bestemmer. De som ikke har betalt kontingent de siste to år, taper medlemskapet.

§ 4. Organisasjon

LUPE vil geografisk sett ha medlemmer spredt utover landet. Dette nødvendiggjør at kontakten også må opprettholdes pr. post og telekommunikasjon.

Oppbyggingen er slik:
a) Landsmøte
b) Sentralstyret
c) Arbeidsutvalg
d) Ledermøte
e) Fylkeslag
f) Lokallag

§ 5. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er LUPEs høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 1.juli. Representasjon på landsmøtet gis slik:
  a) Hvert fylkeslag 1 representant uansett antall medlemmer.
  b) 1 representant i tillegg for hvert påbegynte 100 medlemmer.
  c) Valgt leder, styremedlemmer og vararepresentanter.
  d) Fylkeskontakter
 2. Styret innkaller skriftlig til landsmøte med minst 1 måneds varsel. Med innkallingen skal følge dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, budsjett for to år og innsendte forslag. Valgkomiteens forslag til kandidater skal sendes landsstyret minst 6 uker før landsmøtet. Landsstyret fremmer forslag på valgkomite.
 3. På landsmøtet kan det bare behandle saker som står oppført på sakslisten. Vedtak, unntatt vedtekts-endringer, treffes med vanlig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 4. Landsmøtet skal behandle:
  a) Konstituering:
  – Opptak av navnefortegnelse.
  – Valg av møteleder.
  – Valg av to delegater som referenter.
  – Valg av to delegater til tellekorps.
  – Valg av to delegater til å undertegne protokollen.
  – Lederen leder landsmøtet til møteleder er valgt.
  b) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  c) Årsberetning.
  d) Revidert regnskap. Revisors rapport.
  e) Kontingent for to neste kalenderår .
  f) Innkomne forslag.
  g) Budsjett for to neste kalenderår
  h) Valg:
  – Styre i samsvar med § 8.
  – Revisor.
  – 3 medlemmer og et varamedlem til valgkomite.
  – Valg skal skje skriftlig dersom en delegat krever det.

§ 6. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel av styret etter skriftlig krav fra:
– Flertall i styret
– Minst 1/2 av aktive fylkeslag.

Ekstraordinært landsmøte skal vær avholdt innen 2 måneder etter at skriftlig krav er framsatt. Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles.

§ 7. Ledermøte

Det året det ikke er landsmøte, innkalles til ledermøte. Til ledermøtet innkalles landsstyret med varamedlemmer, fylkesledere, fylkeskontakter og redaktør. Dersom fylkesleder eller fylkeskontakt er landsstyremedlem / landsstyrevaramedlem, innkalles henholdsvis nestleder og fylkeskontakts vararepresentant.

§ 8. Styre

 1. Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og 3 vararepresentanter. Alle valg gjelder for 4 år. Ved ett landsmøte velges leder, sekretær, et styremedlem og en vararepresentant. Ved neste landsmøte velges nestleder, kasserer og to vararepresentanter. Ved første landsmøte med valg for 4-årsperiode velges leder, sekretær, et styremedlem og en vararepresentant for 4 år, mens nestleder, kasserer og to vararepresentanter velges for to år slik videre valg følger respektive landsmøteperioder.
 2. Styret kan oppnevne spesielle utvalg for særoppdrag og / eller representanter til samarbeidsledd med andre organisasjoner og utarbeide retningslinjer for utvalgenes / representantenes arbeidsområder.
 3. Styret innkaller til møte når lederen eller minst 2 medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Leder eller nestleder må dog alltid være tilstede.
 4. Ved avstemninger i styret er lederens eller nestlederens stemme avgjørende når det er stemmelikhet.
 5. Ved frafall av tillitsvalgte i styret under valgperioden, gis styret fullmakt til å konstituere nye tillitsvalgte for resten av perioden.

§ 9. Styrets arbeidsoppgaver

 1. Styret har det overordnede ansvar for arbeidet i LUPE mellom landsmøtene etter de retningslinjer som finnes i vedtekter og etter de vedtak som blir gjort på landsmøtet.
 2. Styret skal:
  a) utarbeide arbeidsplaner for organisasjonen.
  b) Oppnevne utvalg/representanter for særoppdrag.
  c) Bistå fylkeslagene i arbeidet.
  d) Bidra aktivt i en toveis kommunikasjon med offentlige myndigheter på sentralt og lokalt hold.
  e) Samarbeide aktivt med andre organisasjoner for å få gjennomført LUPEs formålsparagraf. 

§ 10. Arbeidsutvalg

 1. Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og sekretær. AU er ansvarlig for driften av organisasjonen mellom landsstyremøtene.
 2. Innenfor fullmakter fra styret kan AU sende ut resolusjoner, uttalelser og pressemeldinger.
 3. AU kan innkalle representanter for utvalg som har behandlet og forberedt saker og invitere samarbeidsledd til møter for å belyse og begrunne viktige saker.

§ 11. Økonomi

LUPEs økonomi bygger på medlemskontingent, offentlige tilskudd og bidrag/gaver fra organisasjoner, legater, privatpersoner og andre som støtter LUPE.

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet og kreves inn av LUPE sentralt. Styret skal sørge for at det blir ført et tilstrekkelig og ordentlig regnskap. Regnskapet følger kalenderåret.

Alle fylkeslag med valgt og fungerende styre tildeles et grunnbeløp.

Forutsetning for tildeling er at regnskap, oversikt over valgt styre og årsmelding må være sendt LUPE innen 1.mai hvert år. Ev. dispensasjon fra denne regelen kan gis av landsstyret.

Hvis et lokallag blir vedtatt nedlagt, skal dette lagets midler overføres til det aktuelle fylkeslag. Ved ei vedtatt nedlegging av et fylkeslag skal alle midlene overføres til LUPE sentralt. Midlene blir øremerka til oppstart av nytt fylkeslag i inntil tre år. Eventuelle ubrukte likemannsmidler disponeres av landsstyret i samråd med Fordelingsnemnda.

§ 12. Opphør / nedlegging av organisasjonen

Dersom lupe blir lagn ned skal det skje etter at landsmøtet har fattet vedtak om dette med 3/4 av delegatenes stemmer.

Ved en nedlegging/oppløsning skal alle midler låses i 2 år med tanke på eventuell oppstart av ny organisasjon, når 2 år er gått og ingen ny organisasjon er dannet skal det tidligere styret samles for å vedta hvordan midlene skal brukes til tiltak for utviklingshemmede i hele landet.