Nyttig info

Lupe arbeider med å gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, og spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår. Her finner du lenker til organsiasjoner, offentlig informasjon og viktige lover for utviklingshemmede og pårørende.

Offentlig informasjon

Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann)

Organisasjoner

FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming

Lovhenvisning

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven)

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven)